7 اسفند 1402
تهران، خیابان آزادی، تقاطع قریب

مهدی قاسمی

برنامه نویس پایتون

مهارت

Mahdi Ghasemi

فرید محمدی

متخصص امنیت

فرشاد محمدی

مدیر عامل

هادی قاسمی

برنامه نویس پایتون
X